<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
Per què és important fer testament?

Per què és important fer testament?


L'eina legal més coneguda per garantir que es compleix la voluntat d'una persona és el testament. Aquest document permet determinar, d'acord amb la nostra última voluntat, qui serà el propietari o beneficiari dels nostres béns o com s'ha de fer ús d'ells, quan nosaltres ja no hi siguem.

És important fer testament abans que sobrevingui qualsevol malaltia o accident. Si no existeix, la llei ha de decidir per nosaltres sobre el destí dels nostres béns. El testament sempre és revocable per l'atorgant i només s'activa en el moment en què es produeix la mort del signant.

Per què és recomanable fer testament?

Fer testament és un procediment senzill i econòmic que permet decidir sobre la destinació dels béns, i saber que es complirà quan la persona ja no hi sigui. És la millor manera d'ordenar els desitjos, ja que es fa constar de forma legal la voluntat, facilitant la transmissió dels béns i evitant problemes a familiars i cercle proper.

L'opció més recomanable, segura i còmoda és el testament obert que es realitza davant de notari, qui assessora sobre les diferents possibilitats de com fer-ho i ajuda en la seva redacció, segons la legislació aplicable i la voluntat del testador. Malgrat denominar-se obert, el seu contingut és secret per a tots excepte per al testador, ja que fins al moment de la defunció d'aquest, ningú pot accedir al seu contingut llevat que el testador ho permeti.

Si no hi ha testament és la llei qui designa els hereus, seguint un ordre de parentiu: primer fills o descendents. Després, en funció de la comunitat autònoma, aniria el cònjuge vidu o parella estable, ascendents i col·laterals fins al quart grau (per exemple, a Catalunya) o ascendents, vidu o parella estable i col·laterals fins al quart grau (Dret Comú). En absència d'hereus forçosos, la llei designa com a hereu a l'Estat o a la comunitat autònoma, com és el cas de Catalunya.

Com es sol·licita?

Es pot realitzar testament en qualsevol moment de la vida adulta i fins al moment de la pèrdua de la capacitat. S'ha de demanar a un notari i té un cost aproximat de 50€.

El testament es pot canviar tantes vegades com es vulgui. Només cal contactar amb un notari perquè realitzi la modificació del mateix. El document que tindrà valor legal serà l'últim.

Si la persona ho desitja, pot incloure en el seu testament un llegat solidari i estendre la seva solidaritat amb les causes o institucions que per a ella siguin importants, sense perjudicar l'herència legítima dels seus hereus.

Categories: Consells i cures

17.01.2018


Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados