<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=183660822919076&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
cabecera_blog_catalan
crea-mobile
llei-dependencia

Com fer la sol·licitud per als ajuts de la Llei de Dependència?


Els ajuts de dependència es poden sol·licitar als serveis socials municipals o als centres d'atenció primària, on un treballador o treballadora social valorarà la situació i oferirà orientació sobre els tràmits a realitzar.

La legislació vigent a Espanya preveu una sèrie de serveis i prestacions per garantir el dret dels ciutadans a la promoció de l'autonomia personal i a l'atenció a les persones en situació de dependència. És el que es coneix com a Llei de Dependència.

La malaltia d'Alzheimer és una de les principals causes de dependència de la nostra societat. És important disposar d'informació sobre els recursos socials i sanitaris disponibles, així com sobre l'accés a les prestacions que ofereix aquesta llei.  

Tot el que cal saber sobre l'Alzheimer és en aquesta guia. Descarrega-la!

Quins són els requisits per sol·licitar els ajuts de la llei de dependència?

Per sol·licitar els ajuts de la llei de dependència cal complir amb dos requisits. D'una banda, trobar-se en una situació de dependència estable, és a dir, no reversible. De l'altra, és imprescindible residir a la comunitat autònoma en la qual se sol·licita l'ajut i haver residit durant cinc anys (els últims dos consecutius) en territori espanyol.

Qui la pot sol·licitar?

La sol·licitud dels ajuts a la dependència pot fer-la la persona malalta, un familiar, un representant legal o, si cal, una administració pública.

A l'hora de presentar la sol·licitud, caldrà omplir un formulari i adjuntar dades personals i administratius, a més d'un informe mèdic específic.

Com i qui determina el grau de dependència?

El grau de dependència només pot ser determinat per l'Administració Pública. Per això, l'equip del Servei de Valoració de la Dependència visitarà el domicili habitual de la persona.

Per fer la valoració final, es tindran en compte els informes de salut aportats, l'entrevista realitzada al domicili, l'observació i la comprovació directa i els resultats obtinguts en el barem de valoració de la dependència.

Quins són els graus de dependència?

Un cop realitzades totes les valoracions, els professionals de l'administració pública determinaran el grau de dependència. Són els següents:

 • Grau I: dependència moderada. La persona necessita ajuda per a diferents activitats bàsiques de la vida diària, almenys una vegada al dia, o necessita ajuda de manera intermitent.

 • Grau II: dependència severa. La persona necessita ajuda per a diferents activitats bàsiques de la vida diària, dues o tres vegades al dia, però no requereix la presència permanent d'una persona cuidadora.

 • Grau III: Gran dependència. La persona necessita ajuda per a diferents activitats de la vida diària unes quantes vegades al dia, així com la presència indispensable i contínua d'una altra persona.

A més, el grau de dependència pot ser revisat a instàncies de la persona afectada, els seus representants o l'administració, tant si es produeix un canvi en la situació o si apareix una nova patologia.

I quins són els ajuts previstos per la llei de dependència? 

Quan s'hagi dictaminat el grau de dependència, els serveis socials públics d'atenció primària o dels centres residencials d'elaborar, de manera conjunta amb la persona dependent o els seus representants, un programa d'atenció personalitzat.

La finalitat és proposar la prestació de determinats serveis i / o prestacions econòmiques, tenint en compte les necessitats de la persona, l'entorn familiar i social i la disponibilitat dels serveis.

Les prestacions de serveis poden ser les següents:

 • Servei de prevenció de dependència i promoció de l'autonomia.
 • Teleassistència.
 • Atenció social domiciliària.
 • Centres de dia.
 • Serveis residencials en diferents modalitats.
 • Formació i acompanyament a les persones cuidadores.

Les possibles prestacions econòmiques són:

 • Prestació vinculada a un servei (atenció domiciliària, centres de dia o residència).
 • Prestació a la persona cuidadora no professional.
 • Prestació d'assistent personal.

Per calcular els imports de les prestacions econòmiques sempre es tindrà en compte la capacitat econòmica de la persona dependent.

Categories: Consells i cures

22.05.2023


Sobre l'autor

A la Fundació Pasqual Maragall investiguem la detecció i prevenció de la malaltia d'Alzheimer, promocionem un envelliment saludable i treballem per millorar la qualitat de vida de les persones afectades i cuidadores.

Més informació →

Posts relacionados